Όροι χρήσης - Ellinstore: Υπολογιστές, Τηλεφωνία, Περιφερειακά, Δικτυακά ...

Τηλεφωνικές παραγγελίες: 23510 38540                 info@ellinstore.gr
Γειά σουΑποσύνδεση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Όροι χρήσης   

  
    
Εισαγωγή
Η Ιστοσελίδα www.ellinstore.gr αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα  πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών (στο εξής καλούμενο «Ellinstore»), της  ατομικής επιχείρησης με επωνυμία «Παπαδόπουλος Λαζ. Θεοχάρης»  με  διακριτικό τίτλο «ELLINSTORE» που εδρεύει στην Κατερίνη, επί της οδού  Αισχύλου 2 (η είσοδος του καταστήματος βρίσκεται επί της οδού  Θεσσαλονίκης 81) και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 138537950 και  αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 155423848000.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ellinstore.gr και τηλεφωνικά στο: 23510 38540.
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του  ηλεκτρονικού καταστήματος Ellinstore το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική  διεύθυνση www.ellinstore.gr.
Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των  υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής για συντομία  «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης») θεωρείται ότι συναινεί και  αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς  καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους,  τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του  ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του  ηλεκτρονικού καταστήματος.

 
Γενικοί Όροι
Το Ellinstore διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί  ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το  ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε  την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή,  μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 
Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
Το Ellinstore δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την  πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε  ότι αφορά την ταυτότητα της Επιχείρησης όσο και τις παρεχόμενες μέσω  του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Το Ellinstore στα πλαίσια της  καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις  ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή  πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε  αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 
Περιορισμός ευθύνης
Το Ellinstore στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό  κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για  οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών,  από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε  αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο  ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για  την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε  περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους  πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν  υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες,  ονόματα, φωτογραφίες), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται  μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ορίζονται από τον εκάστοτε  κατασκευαστή".
Το Ellinstore επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή  τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε  λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν  στην αντίληψη μας. Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ  (24%).
Επίσης σε καμία περίπτωση το Ellinstore δεν ευθύνεται αστικώς ή  ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία  ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται  σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση  κλπ.) που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή  τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του  διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων  ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη  επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και  πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Μετάθεση κινδύνου
Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα  στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται  στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται  σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει  αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται  στον καταναλωτή άμα την παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει  ανατεθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή  δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων  του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

 
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, που αναρτάται από  την Επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών,  σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν  πνευματική ιδιοκτησία του Ellinstore και προστατεύονται κατά τις  σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των  διεθνών συμβάσεων.
Η πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία το Ellinstore έχει  λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη  λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης  εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά  με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή,  επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη  χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή  άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης  του Ellinstore ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών  δικαιωμάτων.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που  παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το σήμα  Ellinstore ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Επιχείρησης ή τρίτων μερών,  αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης ή των τρίτων μερών  αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους. Η χρήση τους στο  ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα  χρήσης τους από τρίτους.

 
Ευθύνη Χρήστη
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις  υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος  όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και  των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό  κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με  άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για  οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο Ellinstore ή  σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το  απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, που προκαλεί προσβολή των  χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ., το οποίο οι  χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ  συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές  πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή  που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), περιεχόμενο το οποίο  παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό,  πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,  οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε  άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την  διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της  λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένη ή  αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, παρενόχληση  τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων  σχετικά με άλλους χρήστες.

 
Περιορισμένη άδεια
Το Ellinstore υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο  παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί  ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα  πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των  περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου  στην ιστοσελίδα, στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους  περιορισμούς:
 1. πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των  στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα  και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και
 2. δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με  κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως ή να διανείμετε  ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της  για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με  το παρόν.
 
Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο Ellinstore.
Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα,  οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το  χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες  τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κλπ. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες  δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Επιχείρησης και το Ellinstore δεν  φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας  ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη  ιστοσελίδα ή οποιονδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.  Το Ellinstore δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την  οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη  ιστοσελίδα. Το Ellinstore παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό  της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού  καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον  επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό  κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι το Ellinstore εγκρίνει ή αποδέχεται το  περιεχόμενό τους.
 
Για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου συλλέγουμε από τους  πελάτες μας τα αναγκαία στοιχεία για τη διενέργεια συναλλαγών. Η  επιχείρησή μας δίνει άμεση προτεραιότητα στην τήρηση του απορρήτου των  προσωπικών σας στοιχείων ακολουθώντας τις αρχές προστασίας προσωπικών  δεδομένων. Διαφυλάσσουμε αυστηρά κάθε πληροφόρηση που μας παρέχετε. Οι  ποιοτικές υπηρεσίες που παρέχουμε προϋποθέτουν τη χρήση των παρακάτω  προσωπικών δεδομένων σας:
 • Το ονοματεπώνυμό σας
 • Τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 • Το τηλέφωνό σας
 • Την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνσή σας (διεύθυνση, Τ.Κ., πόλη, νομός, χώρα).
  
Σε περίπτωση εταιρείας, όπου γίνεται έκδοση τιμολογίου, απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω στοιχεία:
 • Επωνυμία Επιχείρησης
 • Δραστηριότητα Επιχείρησης
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 • Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
  
Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων Πελατών σε Τρίτους
Οποιαδήποτε στιγμή έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία μπορείτε και να τροποποιήσετε.
Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας δεσμεύεται ότι δεν αποκαλύπτει, πωλεί,  παραχωρεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε  εξωτερικό οργανισμό, εκτός αν έχει μεσολαβήσει προγενέστερη έγγραφη  ενημέρωση από εσάς ή εσείς έχετε εξουσιοδοτήσει το κατάστημά μας για την  παροχή επιπλέον πληροφοριών ή όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή από  δικαστική απόφαση.

  
Διαφημιστικά Μηνύματα
Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας δεν χρησιμοποιεί ποτέ τα προσωπικά σας  δεδομένα για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων εταιριών εκτός  αν εσείς δεν έχετε αντίρρηση για την λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων. Οι  εταιρείες αυτές δεν έχουν το δικαίωμα να διατηρούν τα προσωπικά σας  δεδομένα εκτός αν εσείς εκφράσετε ενδιαφέρον για τα προϊόντα και τις  υπηρεσίες τους.

  
Αποδοχή Όρων Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί προστασίας του φυσικού  προσώπου από την διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το  δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

  
Πολιτική Τιμών
Οι τιμές των προϊόντων οι οποίες αναγράφονται στο ηλεκτρονικό  κατάστημά μας είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α),  καθορίζονται από την επιχείρησή μας και είναι ανταγωνιστικές των τιμών  της αγοράς. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει το δικαίωμα αλλαγής των  τιμών χωρίς ειδοποίηση. Βεβαίως, ο πελάτης καταβάλλει το ποσό το οποίο  αναγράφεται στην παραγγελία του και δεν παίζει ρόλο αν μέχρι την  ημερομηνία παράδοσης η τιμή έχει μεταβληθεί. Για κάθε τιμή προϊόντος που  βρίσκεται σε προσφορά αναγράφεται η διάρκεια λήξης αυτής (π.χ. μέχρι  εξαντλήσεως αποθεμάτων).

  
Περιορισμός Ευθυνών
Η επιχείρησή μας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν   φθορά προϊόντων, που οφείλεται στην μεταφορά τους. Επιπλέον το  ηλεκτρονικό κατάστημά μας επιφυλάσσεται σχετικά με τον χρόνο παράδοσης  των παραγγελιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή όταν τα εμπορεύματα της  παραγγελίας δεν είναι διαθέσιμα από τον αντίστοιχο προμηθευτή. Σε αυτές  τις περιπτώσεις το κατάστημά μας φροντίζει για την ενημέρωση σας.

  
Κωδικός Πρόσβασης
Το ηλεκτρονικό κατάστημα δίνει την δυνατότητα στους πελάτες μέλη να  αλλάξουν τον μυστικό κωδικό πρόσβασής τους (Password), αν βέβαια το  επιθυμούν. Τα προσωπικά στοιχεία θα παραμείνουν αναλλοίωτα και το  σύστημα θα αναγνωρίζει πλέον τον πελάτη με διαφορετικό μυστικό κωδικό  πρόσβασής (Password).
Όταν ένας πελάτης - μέλος ξεχάσει τον μυστικό κωδικό πρόσβασής του  (Password) μπορεί να ζητήσει υπενθύμιση. Το μόνο που πρέπει να κάνει  είναι να δώσει το email του με το οποίο έχει εγγραφεί στο σύστημα. Ο  μυστικός κωδικός πρόσβασής (Password) θα του σταλεί ηλεκτρονικά στο  e-mail του ώστε να μην είναι υποχρεωμένος να μπει στην διαδικασία να  ξαναγίνει μέλος.

  
Ο Λογαριασμός μου
Η λειτουργία της επιλογής «Ο λογαριασμός μου» αφορά στη διαχείριση  του καλάθι αγορών σας , στην ανασκόπηση προηγούμενων παραγγελιών σας  καθώς και στην επεξεργασία του προφίλ και των στοιχείων σας. Πιο  συγκεκριμένα:

 
Καλάθι Αγορών
Δυναμικό καλάθι αγορών όπου θα μπορείτε να βλέπετε αναλυτικά  στοιχεία για όλα τα προϊόντα που έχετε επιλέξει μέχρι στιγμής. Τα  στοιχεία μπορεί να είναι: Αριθμός προϊόντων, ονομασία, κόστος ανά  προϊόν, ποσότητα ανά προϊόν, κωδικός προϊόντος, κόστος μεταφορικών (αν  υπάρχει) και συνολικό κόστος παραγγελίας.

 
Ιστορικό Παραγγελιών
Συγκεντρωτική λίστα προηγούμενων παραγγελιών με συνολικό κόστος και  αριθμό παραγγελίας. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε θα μπορείτε να δείτε  την αναλυτική παρουσίαση με στοιχεία αντίστοιχα του καλαθιού αγορών,  όπως αυτό είχε διαμορφωθεί σε εκείνη τη παραγγελία και θα έχετε τη  δυνατότητα να επιλέξετε άμεσα και γρήγορα προϊόντα από αυτά που είχατε  παραγγείλει στο παρελθόν, χωρίς να χρειάζεται να τα ψάξετε πάλι μέσα  στις αντίστοιχες κατηγορίες προϊόντων ή σειρές.

 
Ο Λογαριασμός Μου
Περιοχή όπου μπορείτε να μεταβάλετε ο ίδιος τα προσωπικά σας  στοιχεία όπως: τηλέφωνο, email επικοινωνίας, διεύθυνση χρέωσης,  διεύθυνση αποστολής, στοιχεία τιμολογίου και λοιπά.

 
*Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να  επικοινωνείτε μαζί μας από Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-18:00 στο τηλέφωνο  23510 38540.
Επιπλέον μπορείτε να επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας στην οδό Θεσσαλονίκης 81 στην Κατερίνη ή να αποστείλετε email στο: info@ellinstore.gr
  
Παράπονα
Για την επιχείρησή μας η άποψη και οι υποδείξεις σας για τα  προϊόντα και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πολύτιμα για την εξέλιξη  και τη βελτίωσή μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από Δευτέρα -  Παρασκευή 10:00 - 18:00 στο τηλέφωνο 2351038540.
  
Ασφάλεια των συναλλαγών
Αναγνωρίζουμε την σοβαρότητα της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και  λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση του απορρήτου  σας.
 
 • Ζητείται πάντα το όνομα του χρήστη και το password προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα.
 • Επίσης γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, εάν δεν υπάρξει δραστηριότητα για 90’.
 • Η πρόσβαση στο site της επιχείρησης του ELLINSTORE είναι ελεγχόμενη με (firewall) στον server.
 
 

Πνευματικά Δικαιώματα

 
Όροι Σύμβασης
Η επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους  συναλλαγών και έχει την ευθύνη να ενημερώνει άμεσα το κείμενο το οποίο  αναφέρεται στους όρους συναλλαγής όταν αποφασίζεται οποιαδήποτε αλλαγή  σχετικά με τους όρους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησής μας  ακολουθεί πλήρως το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για τα θέματα  συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου όπως επίσης και το Νόμο περί προστασίας  καταναλωτών (Ν. 2251/1994) ο οποίος ρυθμίζει θέματα πωλήσεων από  απόσταση.

  
Περιεχόμενο
Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης των προϊόντων του  ηλεκτρονικού μας καταστήματος χωρίς προειδοποίηση. Η επιχείρηση  ELLINSTORE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει  τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω  του ηλεκτρονικού καταστήματος. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει  το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.
Όλες οι τροποποιήσεις και αλλαγές θα δημοσιεύονται σε αυτή την σελίδα.

  
Δηλώσεις Πελάτη
Ο πελάτης εγγυάται για την εγκυρότητα των πληροφοριών που παραθέτει  στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Παράλληλα αποτελεί ευθύνη του η κάλυψη  οποιασδήποτε ζημιάς μπορεί να προκληθεί στην εταιρεία μας και στο  κατάστημά μας από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού  του πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον πελάτη άτομα.

  
Προσωπικά Δεδομένα
Προκειμένου να παραγγείλετε θα σας ζητηθούν κάποια προσωπικά σας  στοιχεία, ώστε να καταστεί εφικτή η συναλλαγή και επίσης να διασφαλισθεί  η δυνατότητα επικοινωνιών της επιχείρησης ELLINSTORE ώστε να  ενημερώνεστε για νέα προϊόντα, προσφορές, καθώς και για τα νέα της  επιχείρησής μας.
Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του  ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών  τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών  στοιχείων Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, Ο πελάτης δίνει  με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των  προσωπικών του δεδομένων από την επιχείρησή μας για τους σκοπούς  εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων  υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του  σε συνεργαζόμενες με την επιχείρησή μας επιχειρήσεις με σκοπό την  αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο  πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει  δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει  οποτεδήποτε αντιρρήσεις(δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97) για την  εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με  την επιχείρησή μας επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν  διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Για τυχόν άσκηση του  δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να  απευθύνεστε στο email: info@ellinstore.gr με Θέμα: GDPR.
Τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.
Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν  τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα  προσωπικά τους δεδομένα.
Δεν πρέπει να εξαπατούν ή να βοηθούν σε εξαπάτηση ή πώληση κλοπιμαίων ή πλαστών αντικειμένων.
Προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε  μέλος στην επιχείρηση ELLINSTORE. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε  προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και  το password. Γι’ αυτό χρειάζεται να φυλάτε καλά τα στοιχεία αυτά ώστε να  μην πέσουν σε χέρια τρίτων.
Περιστασιακά μπορεί να διαμορφώνουμε την πολιτική Προστασίας Δεδομένων.
Όλες οι αλλαγές θα δημοσιεύονται σε αυτή την σελίδα.

  
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της επιχείρησης  ELLINSTORE,  διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οι όροι και οι  κανόνες που διέπουν το παρόν καθώς και η ερμηνεία τους, ερμηνεύονται  σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν  διαφοράς αρμόδια θα είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια Κατερίνης.
  
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία και ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε  μαζί μας, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την φόρμα επικοινωνίας.

   
Προστασία Καταναλωτών
Στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση (βλέπε: Νόμος  2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και  ισχύει), σε κάθε συναλλαγή από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα  να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός 14 ημερών, επιστρέφοντας το αγαθό  στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη  εκτός από τα έξοδα επιστροφής.
Επιστροφή στο περιεχόμενο